Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Tack för att du har valt Delta Consulting. Här kan du ta del av de användarvillkor som gäller för tillgång och användning av vårt kompetensnätverk. Vänligen läs användarvillkoren noggrant innan du registrerar ett konto och använder våra tjänster. Genom att registrera ett användarkonto accepterar du våra användarvillkor och Delta Consulting åtar sig att tillhandahålla Tjänsten enligt användarvillkoren.

Som kandidat i Delta Consultings kompetensnätverk erbjuder vi dig möjligheten att söka tjänster och upptäcka nya karriärmöjligheter. Genom att registrera ett konto hos oss blir du sökbar av Delta Consulting för lediga tjänster och får möjlighet att själv söka valfria tjänster.

1. INLEDNING

 • Delta Consulting AB (nedan ”Delta Consulting”, ”Delta”, "vi", "vår", "oss") är ett rekryterings- och bemanningsföretag som erbjuder bemannings- och rekryteringstjänster. Dessa Avtals- och Användarvillkor (nedan ”Avtalet” och ”Villkoren”) beskriver Delta Consulting ABs bestämmelser för att möjliggöra tjänsterna anknutna till Delta Consultings kompetensnätverk (nedan ”Tjänsten”, ”Tjänsterna”, ”Tjänsteutbudet”).
 • Om inte annat skriftligen har överenskommits reglerar Villkoren i detta avtal din användning av och tillgång till Tjänsten.
 • Vissa produkter eller tjänster som erbjuds via Tjänsterna levereras av externa parter och inte av oss. Delta Consulting tar inte något ansvar för produkter och/eller tjänster som erbjuds av externa parter. För sådana produkter och tjänster gäller istället villkor och bestämmelser reglerade av respektive extern part.
 • Genom att bli användare (nedan ”Användare”, ”du”, ”dig”) av Tjänsterna har du accepterat Villkoren och bekräftat att du fullt ut förstår innebörden av de rättigheter och skyldigheter som framgår av Villkoren.
 • För att kunna använda Tjänsten, måste du (1) vara 18 år eller äldre, eller ha din vårdnadshavares samtycke till Villkoren, och (2) ha rätt att ingå ett bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det under några tillämpliga regleringar eller lagar. 

2. PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi på Delta Consulting ställer dig som individ i främsta rummet. Vi arbetar för att du ska känna dig trygg i att dela dina personuppgifter med oss, och på så sätt värna om din integritet. Vi arbetar därför med att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, och hänvisar till vår personuppgiftspolicy för vidare information. Denna personuppgiftspolicy finner du på vår hemsida: www.deltaconsulting.se (nedan ” Webbplatsen”).

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för personer som har registrerade personuppgifter hos Delta Consulting. Du kan läsa mer om dessa rättigheter i vår personuppgiftspolicy. Rättigheterna behandlade där inkluderar följande:

 • återkallelse av samtycke
 • datatillgång
 • dataredovisning
 • datarättelse
 • invändning mot personuppgiftsbehandling
 • dataradering
 • begränsning av behandling
 • dataportabilitet
 • lämna klagomål

All information som du angav under registreringen kan korrigeras även efter registreringsprocessen genom att logga in på vår Webbplats och korrigera felaktiga uppgifter.

3. ÄNDRINGAR AV AVTALET

 • Från tid till annan kan vi komma att göra ändringar av Villkoren. När vi gör väsentliga ändringar av Villkoren ger vi dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande på vår hemsida eller genom att skicka e-post till dig.
 • Din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har genomförts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant.
 • Delta Consulting åtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser av sådana ändringar och/eller uppdateringar.
 • Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nya versionen av Villkoren kan du säga upp Avtalet genom att återkalla ditt samtycke av vidare användning av dina personuppgifter antingen i vår webbaserade tjänst eller genom att skicka e-post till dpo@deltaconsulting.se.

4. ANVÄNDARKONTO

 • För att kunna använda Tjänsterna anknutna till vårt kompetensnätverk behöver du registrera ett användarkonto. Du kan registrera ett Användarkonto antingen på vår Webbplats eller på något av våra events.
 • Som användare är du skyldig att se till att den information som du lämnar till Delta Consulting är korrekt och inom rimlighet korrekt uppdaterad. Detta inkluderar den information som du väljer att inkludera i dokument såsom, men inte begränsade till, CV, personligt brev, betyg, certifikat, referenser, examensbevis, anställningsavtal och/eller andra intyg.
 • Som användare är du ensamt ansvarig för all användning som sker under användarnamn och lösenord som har tilldelats och/eller skapats genom ditt konto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt användarkonto, ska du omedelbart meddela Delta Consulting om detta och ändra ditt lösenord. Du som användare är ansvarig för all användning som sker med ditt användarnamn och lösenord intill dess att Delta Consulting har tagit emot och bekräftat mottagande av din anmälan.
 • Om en användare ger ut, avslöjar eller tappar bort användarnamn eller lösenord är Delta Consulting inte ansvarig för eventuell skada eller förlust som uppkommer med anledning därav.

5. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

 • Vid ingång av detta avtal äger du kostnadsfri tillgång till vårt tjänsteutbud som inkluderar möjligheten att hitta, läsa mer om, söka och bli matchad med öppna arbetsmöjligheter i vårt nätverk.
 • I egenskap av användare ansvarar du själv för att din användning av Tjänsterna överensstämmer med de anvisningar och instruktioner som Delta Consulting meddelar.
 • När du registrerar ett konto ansvarar du ensam för information, uppgifter, text, meddelanden och annat material som tillförs eller skapas av dig vid användning av Tjänsterna.
 • Om vi skulle be dig att genomföra eventuella begåvnings-, personlighets-, kunskaps- och kompetenstester och du väljer att genomföra ett dylikt test för vår process, så vidtar du nödvändiga åtgärder för att hålla informationen och resultaten så sanningsenliga som möjligt.
 • Delta Consulting förbehåller sig rätten att efter egen bedömning neka att acceptera, publicera, visa, använda eller i övrigt tillgängliggöra användarinnehåll. Delta Consulting har dessutom rätt att utan föregående meddelande avlägsna allt användarinnehåll som enligt Delta Consultings bedömning bryter mot användarvillkor, tillämpliga lagar, regler eller riktlinjer.

6. UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN

 • Båda parter kan säga upp detta avtal närsomhelst. Som användare görs det lättast genom att logga in i vår databas och följa instruktionerna.
 • Vid det fallet Delta Consulting väljer att säga upp avtalet kommer ett meddelande att skickas till den e-postadress som användaren obligatoriskt fyllde i vid registrering. Det är Användarens skyldighet att säkerställa att korrekt e-postadress är registrerad i vår databas samt bevaka denna e-post.
 • Vid avtalets upphörande upphör din rätt att använda Tjänsterna.

7. TILLGÄNGLIGHET OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

 • Målsättningen är att Tjänsterna ska vara tillgängliga utan avbrott och att fel ska rättas utan onödigt uppehåll. Om ett avbrott, störning, fördröjning eller annan typ av fel uppstår accepterar du via din registrering att vi inte garanterar Tjänsternas tillgänglighet och är inte ansvarig för eventuella direkta eller indirekta skador som detta kan medföra dig som användare.
 • Med undantag för skador som orsakas på grund av Delta Consultings uppsåt eller grova oaktsamhet ansvarar Delta Consulting endast för den direkta skada som drabbar dig som användare, på grund av vårt avtalsbrott.

8. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

 • Svensk lag, med undantag för dess regler om lagval, är tillämpliga på dessa Villkor.
 • Som konsument har du rätt att ingå i tvist, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Delta Consulting åtar sig att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se

 

 

Personuppgiftspolicy

DELTA CONSULTING AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTRODUKTION

VEM ÄR VÅRT DATASKYDDSOMBUD?

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH HUR ERHÅLLER VI DEN?

Information som du lämnar till oss

Information som vi samlar in

Befintlig professionell profil

Intervjutillfällen

Referenstagning och tester

Din korrespondens med Delta Consulting

Cookies

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Delta Consultings medarbetare

Enskilda uppdragsgivare

Enskilda leverantörer

HUR LÄNGE SPARAR DELTA CONSULTING DINA PERSONUPPGIFTER?

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU SOM REGISTRERAD I VÅRT KOMPETENSNÄTVERK?

Din rättighet gällande återkallelse av samtycke

Din rättighet gällande datatillgång

Din rättighet gällande dataredovisning

Din rättighet gällande datarättelse

Din rättighet gällande invändning mot personuppgiftsbehandling

Din rättighet gällande dataradering

Din rättighet gällande begränsning av behandling

Din rättighet gällande dataportabilitet

Din rättighet gällande att lämna klagomål

HUR SÄKER ÄR MIN INFORMATION HOS DELTA CONSULTING?

Datalagring

VAD HÄNDER NÄR DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY UPPDATERAS?

INTRODUKTION

Delta Consulting AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag som erbjuder bemannings- och rekryteringstjänster. Denna Personuppgiftspolicy beskriver Delta Consulting ABs principer och processer avseende vår insamling och behandling av dina personuppgifter, och anger dina rättigheter. Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi kan komma att uppdatera denna policy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftsriktlinjer.

Vi på Delta Consulting ställer dig som individ i främsta rummet. Vi arbetar för att du ska känna dig trygg i att dela dina personuppgifter med oss, och på så sätt värna om din integritet. Vi arbetar därför med att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, och vill informera dig om hur vi samlar in, använder, delar och lagrar information om dig. Genom att godkänna våra användarvillkor godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och rådande dataskyddslagstiftning.

Mot denna bakgrund kommer vi inte att kunna erbjuda dig vårt tjänsteutbud utan att du samtycker till hur vi behandlar dina personuppgifter.

VEM ÄR VÅRT DATASKYDDSOMBUD?

Delta Consulting AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du överlämnar till oss. Delta Consulting AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559144-8575 och har sitt säte på Strandbergsgatan 12, 6tr, 112 51 Stockholm.

Vid samtliga ärenden beträffande integritetsfrågor och dataskydd ombeds du att kontakta vårt dataskyddsombud med följande medel:

Namn: Kim Dywling

Telefonnummer: +46 (0) 736 85 76 33

E-postadress: dpo@Deltaconsulting.se

Postadress:

Till Dataskyddsombud

DELTA CONSULTING AB
Strandbergsgatan 12
112 51 Stockholm
Sweden

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH HUR ERHÅLLER VI DEN?

När du går med i Delta Consultings kompetensnätverk så kommer du att lämna viss information om dig själv till oss.

Den rättsliga grunden för behandlingen för ovanstående är för att fullgöra vårt avtal med dig genom att erbjuda de tjänster som våra användarvillkor dikterar. Vi samlar in denna information vid bl.a. följande tillfällen:

 1. när du söker en tjänst via oss och lämnar information om dig själv;
 2. när du på annat sätt använder vår tjänst (t.ex. för att vara informerad om våra framtida utbud och/eller tjänster inkl. nyheter och andra uppdateringar) och på så sätt lämnar information om dig;
 • när du väljer att lämna information om dig själv via tredjepartskällor såsom t.ex. LinkedIn;
 1. när du under vår process genomgår intervjuer med våra representanter;
 2. när du besöker vår hemsida kan vi komma att samla in användardata såsom t.ex. IP-adress;
 3. i särskilda fall när du lämnar information om dig själv vid telefon, post- eller e-postkorrespondens med våra representanter;
 • i särskilda fall när vi inhämtar information om dig via tredjepart (såsom vid bl.a. referenstagningar, begåvnings-, personlighets-, kunskaps- och kompetenstester, bakgrundskontroller, drogtester och kreditupplysningar). Denna information kommer att behandlas med särskild vaksamhet och lagras endast så länge som vår tjänsteleverans direkt betingar det.

Ibland kan vi behöva behålla vissa av ovannämnda uppgifter för att förhålla oss till lagkrav, såsom bokföringsregler eller lagar inom arbetsrätt.

Information som du lämnar till oss

När du laddar upp dina ansökningshandlingar väljer du själv vilken information vi ska få tillgång till.

Information som du lämnar kan exempelvis gälla uppgifter om namn, e-post, telefonnummer, födelsedatum, nuvarande arbete och/eller titel i samband med att du söker jobb via oss eller på annat sätt använder våra tjänster. Detta inkluderar självfallet de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev, betyg, certifikat, referenser, examensbevis, anställningsavtal eller andra intyg. Vi kan också komma att behandla resultat från begåvnings-, personlighets-, kunskaps- och kompetenstester som du genomfört i samband med våra processer.

Vi behandlar dina personuppgifter endast i det syfte som har angetts i det samtycke du lämnar i samband med registrering.

Vi ber dig att inte lämna extra känsliga personuppgifter såsom exempelvis etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, religiös övertygelse eller facktillhörighet. Som princip rekommenderar vi att du inte lämnar denna typ av speciellt integritetskritiska personuppgifter. Om du ändå skulle välja att göra detta, så kommer vi att behandla dessa personuppgifter endast i enlighet med vad som krävs för att fullborda vårt avtal med dig. Denna typ av uppgifter behandlas självfallet med särskild vaksamhet, för att så långt som möjligt värna om din integritet. Vi förbehåller oss rätten att radera dokument och annan korrespondens som innehåller känsliga uppgifter för att värna om dig integritet. I det fallet att denna datarensning påverkar vår förmåga att fullborda vårt avtal med dig kommer vi att meddela dig om rensningen och informera dig om hur du kan gå tillväga för att vidare använda vårt tjänsteutbud.

Information som vi samlar in

Vi inhämtar ibland information om dig för att kunna fullgöra det avtal som vi tecknat med dig och den leverans som avtalet förbinder oss till gentemot dig.

Befintlig professionell profil

Ibland behandlar Delta Consulting personuppgifter som vi har samlat in från dig eller tredje part, t.ex. om du vid registrering valt att hämta dina personuppgifter från en LinkedIn-profil. Om du väljer att göra detta får Delta Consulting tillgång till de personuppgifter som du själv valt att uppge i din LinkedIn-profil. Informationen som innefattas av denna hämtning är endast profilinformationen man valt att visa för sitt professionella nätverk, alltså inte tillgång till privata meddelanden o.d.

Intervjutillfällen

Under våra processer kan du komma att intervjuas av oss varpå vi behåller uppgifter som du valt att uppge under intervjutillfället.

Referenstagning och tester

I det fall du avancerar till senare skeden i vår rekryterings- eller bemanningsprocess kan vi komma att behandla uppgifter som dina angivna referenspersoner lämnar om dig. Vi kan också komma att behandla resultat från begåvnings-, personlighets-, kunskaps- och kompetenstester som du genomfört i samband med våra processer. I särskilda fall kan vi också komma att inhämta information om dig i form av bakgrundskontroller, drogtester och kreditupplysningar. Denna inhämtning sker med endast ditt samtycke. Om du väljer att inte lämna samtycke för denna sorts inhämtning kan våra möjligheter att erbjuda dig våra tjänster begränsas. Vi kan komma att använda tredje parter för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi genom personuppgiftsbiträdesavtal har säkerställt att dessa partners följer denna personuppgiftspolicy.

Din korrespondens med Delta Consulting

Vi kan komma att behålla information som mottagits via e-post, post eller annan form av kommunikation, för att behjälpa dig på bästa sätt. Vi avråder dig från att överföra extra känslig information över icke-krypterad epost eller annan icke-krypterad digital kanal, och för att värna om din integritet gör vi regelbundna datarensningar från våra e-postservrar och lagrar endast nödvändig information på annan säker plats. Om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat sätt avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta oss på dpo@deltaconsulting.se och åberopa en eller flera av dina rättigheter enligt nedan.

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi också komma att samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna möjliggöra leverans av våra tjänster åt dig, vilket innebär att vi hanterar din kompetensprofil som kandidat för att därmed kunna matcha dig mot lediga tjänster. Vi använder denna information för att förbättra vår tjänst och service till dig, utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten, inklusive testning av tjänsten. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är flerfaldigt:

 1. dels i form av en rättslig förpliktelse att följa svenska lagar och regler (bl.a. gentemot Skatteverket, bokföringsregler och/eller lagar inom arbetsrätt);
 2. dels som betingelse för att kunna fullgöra det avtal vi ingått med dig;
 • dels som en intresseavvägning där vår leverans genom att finna en matchning gentemot ditt potentiella drömjobb väger tyngre än umbärandet att dina uppgifter behandlas; samt
 1. dels genom ditt samtycke, som du lämnar då du blir en del av vårt kompetensnätverk.

Skulle du välja att inte lämna ditt samtycke till denna behandling har vi tyvärr ingen möjlighet att spara dina uppgifter, påbörja processen och på så sätt matcha din profil mot lediga tjänster.

Har vi samlat in uppgifter om dig i samband med referenstagning tillsammans med tredje part så behandlas dessa uppgifter med ditt uttryckliga samtycke.

Om du genomför ett begåvnings-, personlighets-, kunskaps- eller kompetenstest i samband med en rekryteringsprocess hos Delta Consulting kommer vi att behandla resultaten av dessa. Denna behandling, och eventuell komplettering av din kompetensprofil, sker utifrån ditt uttryckliga samtycke som rättslig grund.

Om du kommunicerar med oss via e-post, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. När ärendet är avklarat raderas överflödig information och endast eventuellt nödvändig information flyttas till säker annan plats.

VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Som grundregel behandlas dina personuppgifter främst av Delta Consulting som personuppgiftsansvarig. Vi säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Det finns dock tillfällen i vår process då vi kan komma att behöva dela din information i enlighet med nedan för att tillhandahålla våra tjänster. 

Delta Consultings medarbetare

Som en del av vårt kompetensnätverk kommer vissa av våra medarbetare att kunna ta del av dina uppgifter. Denna tillgång är begränsad till endast den information som är nödvändig för att fullborda våra tjänster gentemot dig samt endast av personal som är direkt anknuten till att hjälpa våra kandidater matchas med våra erbjudna rekryteringar och bemanningar. Samtlig personal genomgår en datahanteringsutbildning för att på bästa sätt hantera din information med din integritet i första prioritet.

Enskilda uppdragsgivare

I det fall du ingår i en rekryteringsprocess kan Delta Consulting komma att dela dina personuppgifter med vår kund, alltså Delta Consultings uppdragsgivare. Denna delning sker endast vid särskiljbara tillfällen inför specifika rekrytering/bemanningar som din profil erhållit en positiv matchning gentemot. I regel sker denna informationspresentation i form av en anonymiserad kompetensprofil. Det innebär att vi i regel inte delger dina personspecifika detaljer, såsom namn eller annan information som kan avslöja din identitet.

Enskilda leverantörer

De IT-leverantörer som Delta Consulting väljer att anlita kan komma i kontakt med dina uppgifter. Även andra leverantörer som Delta Consulting väljer att anlita kan komma i kontakt med din information, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra sina åtaganden gentemot Delta Consulting.

Vi kan komma att samla in aggregerade data om våra kandidater och tillgängliggöra denna information på aggregerad nivå till våra myndigheter, partners, tjänsteleverantörer, eller för marknadsföringsändamål, inklusive t.ex. social media. Exempel på aggregerad datapresentation kan vara kundundersökningar och Statistiska Centralbyråns förfrågningar. Aggregerade data kan aldrig sammanknytas med personspecifik information.

Delta Consulting delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen (till exempel att följa en husrannsakan, föreläggande eller domstolsbeslut, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeure händelser; eller (iv) för att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag.

HUR LÄNGE SPARAR DELTA CONSULTING DINA PERSONUPPGIFTER?

Som en del i vårt kompetensnätverk behandlar vi dina personuppgifter så det behövs för ändamålet.

Du har du rätt att återkalla ditt samtycke. Om du inte gör det kommer vi ändå att radera datan vi samlar. Detta görs genom en datarannsakan tre år efter att du först lämnat ditt samtycke. Det innebär rent praktiskt att Delta Consulting kommer be dig lämna ett nytt samtycke för att fortsätta vara en del av vårt kompetensnätverk, och om du väljer att inte förnya ditt samtycke kommer dina personuppgifter att sluta behandlas av oss och samtidigt raderas ur våra register.

Värt att notera är dock att Delta Consulting kan komma att behöva spara viss information om dig längre än tre år i den mån vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU SOM REGISTRERAD I VÅRT KOMPETENSNÄTVERK?

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på Sveriges Datainspektions hemsida.

Som registrerad i vårt kompetensnätverk har du särskilda rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att utöva dessa rättigheter ber vi dig att vänligen vända dig till vårt dataskyddsombud enligt kontaktuppgifter i denna policy. För att på enklast sätt kunna nyttja din rättighet, var vänlig märk din korrespondens med en rubrik som identifierar vilken rättighet du önskar åberopa samt inkluderar en tydlig identifikation av dig som person. Vi kan komma att behöva styrka din identitet för att du ska kunna åberopa vissa av dessa rättigheter, och det är främst för att värna om din integritet. Vid åberopande av en rättighet där korrespondensen ska kunna behandla personuppgifter i andra medel än de kanaler du tidigare uttryckligen angivit oss som dina, kommer din identitet att behöva styrkas.

Din rättighet gällande återkallelse av samtycke

Du har rätt att återkalla det samtycke du lämnat för behandling av personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke återkallades.

Din rättighet gällande datatillgång

Du har rätt att både få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, samt information om hur dina personuppgifter behandlas.

Din rättighet gällande dataredovisning

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling. Denna rättighet kan du endast åberopa en gång per år, och endast i de fall dina personuppgifter uppdaterats av någon annan än du själv sedan den senaste dataredovisningen. Därefter förbehåller vi oss rätten att ta ut en administrativ avgift om du begär ett sådant utdrag fler än en gång per kalenderår.

Din rättighet gällande datarättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen genom att tillhandahålla information.

Om du har ett konto på vår webbplats kan du redigera dina personuppgifter på sidorna för ditt konto och medlemskap.

Din rättighet gällande invändning mot personuppgiftsbehandling

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten till invändning gäller när dina personuppgifter behandlas med stöd av vårt berättigade intresse. Vid en sådan invändning kommer vi att göra en ny intresseavvägning. Om det går att påvisa att ditt intresse av att behandlingen upphör är tyngre än vårt berättigade intresse av behandlingen är vi skyldiga att upphöra med behandlingen.

Du har rätt att närsomhelst invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Om du väljer att åberopa denna rättighet kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter i det syfte du önskar invända gentemot

Din rättighet gällande dataradering

Dina personuppgifter kan komma att raderas. Detta gäller när:

 • uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för;
 • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke;
 • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas;
 • du invänder mot en behandling som sker med stöd av intresseavvägning och det finns vägande skäl för fortsatt behandling som är tyngre än vårt berättigade intresse;
 • personuppgifterna behandlas utan laglig grund;
 • en rättslig förpliktelse kräver radering, och Delta Consulting omfattas av sådan plikt.

Delta Consulting raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Delta Consulting inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning och myndighetsbeslut.

Din rättighet gällande begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära en begränsning av Delta Consultings behandling av dina personuppgifter. Med begräsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Detta gäller bland annat om du bestrider uppgifternas korrekthet och Delta Consulting därmed måste kontrollera detta.

Din rättighet gällande dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till oss och som rör dig. Detta ska i sådana fall lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att begära en överföring av dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller sker automatiserat. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att be Delta Consulting överföra personuppgifterna direkt från oss till annan personuppgiftsansvarig.

Din rättighet gällande att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

HUR SÄKER ÄR MIN INFORMATION HOS DELTA CONSULTING?

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom tränar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

Datalagring

Dina personuppgifter lagras av oss på våra servrar och på servar tillhörande den molntjänstleverantör som vi anlitar, som innehar EU-godkännande i enlighet med rådande personuppgiftslagar och vars lagringstjänster är registrerade i Sverige. Vi lagrar i regel inte dina personuppgifter i andra länder, men om det skulle ske säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder vidtas utifrån rådande lagstiftning. Vi lagrar personuppgifter under tidsperioden för din affärsrelation med Delta Consulting.

VAD HÄNDER NÄR DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY UPPDATERAS?

Vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande vad gäller rekryteringstjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa personuppgiftsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna Personuppgiftspolicy med ett kungörande på vår hemsida www.deltaconsulting.se. Där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt meddelande om att denna Personuppgiftpolicy har ändrats och att ditt samtycke behövs lämnas på nytt.

Jobbar du redan på Delta Consulting AB?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@deltaconsulting.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor